EULA for Apps on Google Play Store, Amazon App Store (Dutch)


EULA

Click here to view the English translation
Download deze Licentieovereenkomst: PDF

DUTCH (origineel), versie: 2014-11-11

BEDRIJFSINFORMATIE

Brainy Ape Studio LLP

Statutair adres:  MOTTRAM HOUSE, 43 GREEK ST, STOCKPORT, CHESHIRE, UNITED KINGDOM, SK3 8AX

Registratie nummer In Engeland: OC396287

Hoofdkantoor in Nederland, KvK: 61842265

BTW-nummer: NL854512512B01

BELANGRIJKE INFORMATIE

Als u staatsburger of inwoner bent van een van de volgende landen: de Verenigde Staten van Amerika, Canada, dan wordt aan u GEEN Licentie verleend voor het gebruik van applicaties (apps) die door Brainy Ape Studio LLP worden aangeboden. Dit geldt voor alle applicaties (apps) van deze uitgever, zowel voor betaalde als gratis apps. Brainy Ape Studio LLP doet geen zaken met burgers en inwoners van deze landen. Mocht u een applicatie (app) van deze uitgever in de Google Play Store van een van deze landen gevonden hebben dan is dat het gevolg van een fout, neem dan a.u.b. contact op met Brainy Ape Studio LLP zodat de fout hersteld kan worden.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER VAN EEN APPLICATIE (APP)

Vertalingen van de Licentieovereenkomst worden alleen verstrekt om klanten die geen Nederlands spreken tegemoet te komen, maar in het geval van een conflict dat voortkomt uit de betekenis of interpretatie van deze Licentieovereenkomst zal alleen de versie in de Nederlandse taal als geldig worden beschouwd.

1. APPLICATIE

1.1 Deze Applicatielicentie voor de eindgebruiker (“Licentie”) staat u toe de Applicatie welke ter beschikking is gesteld te gebruiken op basis van de voorwaarden van de Licentie. Deze licentie is een juridisch bindende overeenkomst tussen u en de Licentiegever van de Applicatie (“Licentiegever”).

2. LICENTIE

2.1 Als u staatsburger of inwoner bent van een van de volgende landen: de Verenigde Staten van Amerika, Canada, dan wordt aan u GEEN Licentie verleend voor het gebruik van deze Applicatie, het volgende artikel 2.2 geldt dan niet voor u. De Licentiegever doet geen zaken met inwoners en burgers van deze landen.

2.2 Brainy Ape Studio LLP verleent u voor de geldigheidsduur van deze Licentie een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Applicatie voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken op één enkel toestel

2.3 Alle rechten die u krachtens deze Licentie niet uitdrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden aan de Licentiegever.
U heeft niet het recht om de Applicatie te kopiëren, te wijzigen, over te dragen aan een derde, noch om de Applicatie te decompileren, of te reverse-engineeren, behoudens hetgeen in de Licentie uitdrukkelijk is voorzien.

2.4 Deze Licentie zal van toepassing zijn op herinstallaties en updates van de Applicatie zoals deze van toepassing is op het originele exemplaar van de door u geïnstalleerde Applicatie.

3. EIGENDOM VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

3.1 Uw enig recht om de Applicatie te gebruiken wordt u toegekend krachtens deze Licentie en u erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op of met betrekking tot de Applicatie en alle delen van de Applicatie exclusief eigendom van Brainy Ape Studio LLP of zijn licentiegevers zijn en zullen blijven.

4. GEHEIMHOUDING

4.1 De structuur, organisatie en broncode van de Applicatie zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke eigendomsinformatie van de Licentiegever en zijn licentiegevers. U gaat ermee akkoord deze vertrouwelijke informatie betreffende de Applicatie of die daarvan is afgeleid niet te verstrekken of te onthullen aan een derde.

5. GARANTIE EN ONDERSTEUNING

5.1 De Applicatie wordt geleverd “as is”, zonder verklaring, garantie of waarborg van welke aard ook met betrekking tot de functionaliteit ervan of dat zij geen schending vormt of zal vormen van de rechten van een derde (inclusief intellectuele eigendomsrechten). Brainy Ape Studio LLP is krachtens deze Licentie niet verplicht u technische of andere ondersteuning te verlenen.

6. BEPERKING EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Brainy Ape Studio LLP geeft geen uitdrukkelijke garanties met betrekking tot de Applicatie en de Licentiegever sluit hierbij (voor zover dit bij wet is toegestaan) alle condities, garanties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke garantie dat de Applicatie zal voldoen aan uw eisen, of dat het gebruik ervan ononderbroken of foutloos zal zijn) en de (andere dan in deze Licentie vastgelegde) uitdrukkelijke of impliciete, reglementaire of andere bepalingen uit die te uwen gunste bestaan of zouden bestaan in afwezigheid van deze uitsluiting. Behalve hetgeen in deze Licentie is bepaald draagt u het volle risico met betrekking tot de kwaliteit en de prestatie van de Applicatie.

6.2 Brainy Ape Studio LLP zal tegenover u niet aansprakelijk zijn om welke reden ook (hetzij contractueel, hetzij wegens onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), voor schending van een wettelijk voorgeschreven plicht, restitutie of anderszins), voor lichamelijk letsel, overlijden, schade of rechtstreekse, onrechtstreekse of gevolgverlies (welke drie termen, zonder beperking, het zuivere economische verlies, de winstderving, het verlies van zaken, gegevens, financiële reserves, goodwill en gelijkaardige verliezen omvatten), die op welke wijze ook voortvloeit uit of in verband met:

a) enig gebruik dat van de Applicatie wordt gemaakt; of

b) de Applicatie, of de vervaardiging of de verkoop of de levering van de Applicatie door de Licentiegever of door toedoen van de werknemers, agenten of onderaannemers van de Licentiegever;

c) een schending door de Licentiegever van één van de uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden van deze Licentie;

d) elke afgelegde of niet afgelegde verklaring, of elk gegeven of niet gegeven advies door of namens de Licentiegever.

6.3 Overeenkomstig artikel 6.1 en 6.2, zal de gezamenlijke aansprakelijkheid van de Licentiegever krachtens deze Licentie (hetzij contractueel, hetzij wegens onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijk voorgeschreven plicht, restitutie of anderszins), voor lichamelijk letsel, overlijden, schade of rechtstreekse, onrechtstreekse of gevolgverlies (welke drie termen, zonder beperking, het zuivere economische verlies, de winstderving, het verlies van zaken, gegevens, financiële reserves, goodwill en gelijkaardige verliezen omvatten), die op welke wijze ook wordt veroorzaakt beperkt zijn tot de prijs die u betaalde voor het gebruik van de Applicatie.

7. AANPASSINGEN VAN DE APPLICATIE (UPDATES)

Brainy Ape Studio LLP behoudt zich het recht voor om in toekomstige versies van de Applicatie wijzigingen aan te brengen in the Applicatie inclusief, maar niet beperkt tot eigenschappen van de applicatie, functionaliteit, en het gebruikersinterface. De licentiegever behoudt zich ook het recht voor om in toekomstige Updates inhoud van de applicatie te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen, inclusief, maar niet beperkt tot teksten, plaatjes en geluid.

Brainy Ape Studio LLP zal naar eigen goeddunken beslissen of en wanneer er Updates worden gemaakt.

Brainy Ape Studio LLP kan geen garantie geven met betrekking tot de verenigbaarheid van Updates met uw toestel, noch ten aanzien van een vergelijkbare prestatie van de Applicatie in vergelijking tot het originele exemplaar van de Applicatie dat u installeerde.

Afhankelijk van de instellingen van het besturingssysteem zullen Updates automatisch en zonder voorafgaand bericht worden gedownload en geïnstalleerd. U gaat ermee akkoord op deze manier updates te ontvangen als uw besturingssysteem zo is ingesteld.

8. DUUR EN BEËINDIGING

8.1 Deze Licentie zal aanvangen hetzij bij de aanvaarding van deze Licentie hetzij bij uw installatie van de Applicatie, naargelang welke van beide het eerst plaatsvindt en zal voortduren tot wanneer zij wordt beëindigd in overeenstemming met artikel 8.2 of anderszins in overeenstemming met deze Licentie.

8.2 Deze Licentie zal automatisch een einde nemen indien u verzuimt een bepaling of voorwaarde van deze Licentie na te leven of indien u de Applicatie de-installeert.

8.3 Bij de beëindiging van deze Licentie om welke reden ook moet u de Applicatie de-installeren.

8.4 De beëindiging van deze Licentie doet geen afbreuk aan de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van elke partij die vóór de beëindiging zijn opgebouwd. Ondanks een beëindiging zullen de clausules 2.3, 3, 4, 5, 6, 8.3, 9 en 10 van deze Licentie afdwingbaar blijven.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

9.1 Alle aspecten van deze licentie en de voorwaarden van deze licentie zijn onderworpen aan Nederlands recht.

9.2 Geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met deze Licentie zullen uitsluitend aan de bevoegde Nederlandse rechtbank worden voorgelegd. De partijen gaan er onherroepelijk mee akkoord hun geschillen voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.

10. ALGEMEEN

10.1 Indien een clausule of een gedeelte van deze Licentie door een hof, rechtbank, administratieve instelling of autoriteit van een bevoegde jurisdictie onrechtmatig, ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, dan zal die bepaling, voor zover dit vereist is, uit deze Licentie worden verwijderd en onwerkzaam zijn zonder, voor zover dit mogelijk is, enige andere clausule of enig gedeelte van deze Licentie te wijzigen en zal dit geen weerslag hebben op enige andere bepalingen van deze Licentie, deze zullen volledig van kracht blijven.

10.2 Deze Licentie bevat alle voorwaarden die de partijen zijn overeengekomen in verband met het onderwerp van deze Licentie en vervangt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, verklaringen of afspraken tussen de partijen met betrekking tot dat onderwerp.

10.3 Brainy Ape Studio LLP behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze Licentie te herzien door de Licentie op zijn website te updaten, of u per e-mail op de hoogte te stellen. Wij raden u aan deze Licentie geregeld te controleren op kennisgevingen betreffende herzieningen. Door de applicatie te blijven gebruiken wordt u geacht de herziene voorwaarden te hebben aanvaard.

10.4 U wordt geacht aan de voorwaarden van deze Licentie te voldoen en de voorwaarden van deze Licentie te hebben aanvaard door de Applicatie op een toestel te installeren.